Zajęcia wyrównawcze

Opublikowano w Zajęcia

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
dla KLASY I-III GIMNAZUM

Grażyna Gerlach

Zajęcia wyrównawcze gimnazjum prowadzone są w celu:

  • wspierania rozwoju ucznia mającego trudnosci w nauce matematyki,
  • wyrównywania braków edukcyjnych z poprzednich klas,
  • motywowania do samodzielnego wykonywania zadań,
  • wdrażania do systematycznej i wytrwałej pracy.

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
dla uczniów klas IV - VI

Emilia Senczyszyn, Dominika Senczyszyn

Na zajęcia uczęszczają uczniowie, dla których jest wskazana dodatkowa praca nad przedmiotem. Zapraszam także tych, którzy chcą się przygotować do bieżących sprawdzianów lub mają zaległości spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki
dla klas IV - VI

Aleksandra Burzyńska

Celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych. Zachęcam również do udziału uczniów zainteresowanych matematyką oraz tych którzy chcą się przygotować do konkursów, sprawdzianów lub mają zaległości spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole.


Zajęcia wyrównawcze
dla klas 0-III

Joanna Górna, Ewa Hublewska, Elżbieta Kilińska, Jolanta Martyna, Kozłowska Małgorzata, Ewa Mazur

Zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi objęci są uczniowie mający problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności i wiadomości przewidzianych programem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Tematy zajęć dobierane są w zależności od potrzeb uczniów i są związane z realizowanym na zajęciach edukacyjnych materiałem programowym.

W zajęciach udział biorą zarówno uczniowie wskazani przez nauczyciela, jak i ci, którzy wykazują potrzebę dodatkowego wyjaśnienia i utrwalenia omawianych wiadomości i umiejętności.

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
dla klas 3a, 3b, 4a, 4b, 6a

Magdalena Kostuch


Celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych. W zajęciach udział biorą zarówno uczniowie wskazani przez nauczyciela, jak i ci, którzy wykazują potrzebę dodatkowego wyjaśnienia i utrwalenia omawianych wiadomości oraz umiejętności. Zachęcam również do udziału uczniów, którzy mają zaległości spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole. Tematy zajęć dobierane są w zależności od potrzeb uczniów i są związane z realizowanym na zajęciach edukacyjnych materiałem programowym.
Zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

 

Zajęcia wyrównawcze z  języka angielskiego dla klas 4a, 5a, 5b, 6a i 3 gim

Eryk Zaleski

Kółko adresowane jest do nowych uczniów naszej szkoły, tych którzy mają zaległości

wynikające z absencji, a także wszystkich chętnych zainteresowanych pracą nad

doskonaleniem swojej znajomości języka angielskiego .

Celem kółka jest pomoc uczniom w wyrównaniu różnic programowych, rozwiązanie  

pojawiających się trudności, utrwalenie zagadnień sprawiających problemy.

Będzie możliwość napisania zaległych testów, sprawdzianów i kartkówek.

 

  •  
  •  
  •  
  •