Szkoła

Zarząd i pracownicy

Opublikowano w Szkoła

 

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku

 

 •  Rafał Dylewski Prezes  
 •  Przemysław Dąbrowski Wiceprezes  
 • Jarosław Linda Sekretarz  
 • Marek Wlizło Skarbnik  


Dyrekcja szkoły

 • Marek Grąziewicz Dyrektor  
 • Aleksandra Krupińska Dyrektor ds. pedagogicznych  


Nauczyciele

LISTA Nauczycieli II Podstawowo- Gimnazjalnego Zespołu Szkól Społecznych STO

rok szkolny 2019/2020                  

 

Ewa Mazur – wych. 0a

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Iwańca – wych. 0b

Edukacja wczesnoszkolna

Hanna Rembak - wych. 1a

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kozłowska - wych. 1b

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Pawelec - wych. 1c

Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Górna - wych. 2a

Edukacja wczesnoszkolna, koordynator zespołu 0-3

Sandra Szylke - wych. 2b

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Kilińska - wych. 3a

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Hublewska- wych. 3b

Edukacja wczesnoszkolna

Klementyna Kasprzyk-Kucharz - wych. 4a

Język polski

Magdalena Kostuch - wych. 4b

Język angielski, lider zespołu językowego

Jakub Jasiński - wych. 5a

klubik klas 4-5, technika, EDB, opiekun parlamentu, pracownia techniczna

Anna Ożóg – wych. 5b

Pedagog

Olga Włodarczyk – wych. 6a

Historia, WOS

Emilia Senczyszyn – wych. 6b

Język polski, koordynator zespołu 4-8

Piotr Formela – wych. 7a

Wychowanie fizyczne

Patrycja Błoch – wych. 7b

Klubik klas 5-8, logopedia

Anna Warzecha – wych. 8a

Język polski

Angelika Łania – wych. 8b

Język angielski, edukacja muzyczna

Magdalena Toporek

Język polski

Barbara Bocian

Matematyka

Aleksandra Burzyńska

Matematyka

Agnieszka Bruska

Matematyka

Dominika Michta

Chemia

Michał Czerwionka

Fizyka, pracownia fizyczna

Krzysztof Adamczyk

Informatyka, pracownia informatyczna

Beata Radzio

Biologia, Przyroda

Agnieszka Sankowska

Geografia, Język angielski

Kosicka Gabriela

Język angielski

Barbara Gosztyła-Łuć

Język angielski

Eryk Zaleski

Język angielski

Sylwia Wasilewska

Język angielski

Aleksandra Ślusarczyk

Język angielski

Anna Olszak

Język angielski, Język Hiszpański

Anna Adamonis

Język niemiecki

Martyna Gorajek

Edukacja muzyczna

Małgorzata Krzaczyńska

Taniec

Jakub Dzielicki

Religia

Wojciech Kucharz

Plastyka, pracownia plastyczna

Barbara Skowron-Zaleska

Plastyka, pracownia plastyczna

Andrzej Born

Wychowanie fizyczne, koordynator w-f

Anna Miler

Wychowanie fizyczne, koordynator pływalni

Hanna Born

Wychowanie fizyczne

Klara Wittstock

Wychowanie fizyczne, kluibk klas 5-8

Adam Gaca

Basen

Witold Kołodziejczyk

Basen

Irena Sawicka

Teatr

Marta Węsierska

Biblioteka, opiekun wolontariatu

Maria Jaroszewicz

Świetlica grup 0

Renata Różalska

Świetlica klas 1

Barbara Wawrzyniak

Świetlica klas 1

Joanna Materek

Świetlica klas 2

Renata Bryńska

Świetlica klas 3, koordynator świetlic i klubików

Agata Porębska

Klubik klas 4

Małgorzata Gawecka

Psycholog


             

O szkole

Opublikowano w Szkoła

 

„Żeby dobrze uczyć Jasia matematyki,
trzeba dobrze znać Jasia i matematykę."

W tej sentencji upatrujemy sukces edukacyjny i wychowawczy naszych uczniów. Ponieważ lubimy swoją pracę, potrafimy w naszej szkole nauczyć, jak radzić sobie z sukcesem i porażką oraz rozwiązywać problemy. Cenimy przyjaźń, dlatego udaje się nam kształtować ludzi otwartych i tolerancyjnych, którzy są przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. Naszym marzeniem jest wychowanie człowieka żyjącego z pasją, wrażliwego społecznie
i szczęśliwego.
W 2 STO uczniowie mogą po szkole podstawowej kontynuować naukę w gimnazjum. Mamy systemowy program przygotowania do sprawdzianu po klasie 6 oraz egzaminu gimnazjalnego. Uczniom wymagającym wsparcia zapewniamy możliwość korzystania z zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznych oraz zajęć wyrównawczych. Dbamy o holistyczny rozwój uczniów, stąd wielorakość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy szkołą multimedialną (2 pracownie komputerowe po 20 stanowisk), tablice interaktywne prawie w każdej klasie, nagłośnienia w salach lekcyjnych. Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię chemiczno-fizyczno-biologiczną oraz laboratorium fizyczne. Jesteśmy również szkołą, która zdobyła zaszczytne miano szkoły humanitarnej. Kładziemy duży nacisk na opiekę po zajęciach lekcyjnych - działają świetlice klas 0,1,2,3 oraz klubik klas 4,5,6. Zapewniamy opiekę medyczną, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

 

W skrócie:

 • Godziny zajęć lekcyjnych: 8:00 - 17:10
 • Świetlica dla dzieci klas 0-III - czynna do godziny 17:30
 • Klub dla uczniów klas IV-VI - działa do godziny 17:30
 • Opieka medyczna: pielęgniarka
 • Opieka pedagogiczna: pedagog szkolny
 • Opieka psychologiczna: psycholog szkolny
 • Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański
 • Program przygotowania do sprawdzianu klasy 8
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Klub wolontariatu
 • Terapia pedagogiczna i logopedyczna
 • 2 pracownie komputerowe (w tym jedna wyposażona w IPady)
 • Pracownia plastyczna
 • Pracownia chemiczno-techniczna
 • Wyżywienie: obiady dwudaniowe
 • Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, w tym nowoczesna sala gimnastyczna oddana do użytku w styczniu 2015 roku, nowczesne boisko,
 • Raz w tygodniu basen
 • Nowoczesne laboratorium fizyczne
 • Bardzo dobrze wyposażona biblioteka wraz z czytelnią i wydzielonym miejscem do odrabiania prac domowych
 • Sklepik
 • Wyjazdy integracyjne, zielone i białe szkoły
 • Wyjazdy wakacyjne: obozy krajoznawczo-rekreacyjne, przygodowe i sportowe

1% podatku

Opublikowano w Szkoła


Przekaż 1 procent należnego podatku na rzecz naszej szkoły

Dane do PIT:
Nazwa: Samodzielne Koło Terenowe nr 200
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
KRS 0000203367

Rada Rodziców

Opublikowano w Szkoła

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  • Klasa 0A - Agnieszka Maziewska
  • Klasa 0B - Anna Stronikowska-Kozdryk
  • Klasa 1A - Sylwia Betlej
  • Klasa 1B - Joanna Jankowska-Siwek
  • Klasa 2A - Izabela Abramowicz
  • Klasa 2B - Marek Wlizło
  • Klasa 3A - Anna Stronikowska-Kozdryk
  • Klasa 3B - Linda Jarosław
  • Klasa 4A - Karolina Gronalewska
  • Klasa 4B - Paulina Kobiela
  • Klasa 5A - Grzegorz Rusek
  • Klasa 5B - Tomasz Zawadzki
  • Klasa 6A - Wojciech Makiła
  • Klasa 6B - Katarzyna Bójko-Narczewska
  • Klasa 7A - Tomasz Małyszko
  • Klasa 7B - Przemysław Dominiczak
  • Klasa 8A  - Wioleta Lewa
  • Klasa 8B  - Michał Maternik
  • Klasa 3A GIM - Jarosław Linda (Przewodniczący)
  • Klasa 3B GIM - Woźny Edyta

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1

1. Rada Rodziców działając w zgodzie ze Statutem Szkoły oraz przepisami prawa obowiązującymi w II STO, jest organem opiniodawczo-doradczym dla Dyrekcji, Rady Nauczycieli oraz Zarządu Szkoły.
 

§ 2

1. Liczba członków Rady Rodziców jest zależna od aktualnej ilości klas utworzonych w Szkole w danym roku szkolnym.
2. Każda klasa jest reprezentowana przez jednego delegata wybranego w trakcie pierwszego klasowego zebrania Rodziców w danym roku szkolnym.
3. W przypadku nie dokonania wyboru delegata przez rodziców danej klasy, ilość członków Rady Rodziców pomniejsza się o brakujących delegatów.
4. Ilość członków Rady Rodziców może ulec zwiększeniu w stosunku do sytuacji z § 2pkt 3, jeśli w trakcie roku szkolnego rodzice zdecydują się na wybór brakującego reprezentanta danej klasy.
5. Skład Rady Rodziców może ulec zmianie, jeśli w trakcie trwania kadencji zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 3 pkt 1.
6. Rada Rodziców ma prawo na wniosek własny bądź organów, o których mowa w §1 pkt 1, zapraszać do udziału w pracach Rady osoby z głosem doradczym.
 

§ 3

1. Członek Rady Rodziców traci swój mandat w przypadku:

   • wygaśnięcia mandatu,
   • złożenia rezygnacji,
   • wygaśnięcia członkostwa społeczności szkolnej,
   • odwołania


2. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić w przypadku:

   • podjęcia przez niego działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Szkole oraz STO,
   • podjęcia działań na szkodę Szkoły.

§ 4

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata od daty pierwszego posiedzenia w roku wyborczym.
 

§ 5

1. Na czas trwania kadencji Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady.
2. Członkowie Prezydium mogą zostać odwołani ze sprawowanych funkcji większością 2/3 głosów członków Rady.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

   • reprezentowanie Rady na zewnątrz,
   • organizacja pracy Rady, w tym w szczególności:
    • zwoływanie posiedzeń Rady,
    • zapraszanie gości,
    • podpisywanie dokumentów przygotowanych i zatwierdzonych przez Radę,
    • opiniowanie pomiędzy planowymi posiedzeniami Rady spraw bieżących przedłożonych przez organy, o których mowa w § 1.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się trzy razy w roku: na początku roku szkolnego, pod koniec pierwszego semestru i na przełomie maja i czerwca.
2. Termin posiedzenia Rady może ulec zmianie na uzasadniony wniosek członka Rady lub grona, dla którego Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym.
3. Rada Rodziców podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
4. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.
 

§ 7

1. Rada Rodziców kierując się dobrem Szkoły i społeczności szkolnej:

   • ma prawo wyrażania opinii oraz składania i przedstawiania właściwym adresatom wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły, w tym również w sprawach dydaktyczno-wychowawczych,
   • opiniuje wewnątrzszkolne zasady, cele i kryteria oceniania,
   • opiniuje i zatwierdza projekty innowacji lub eksperymentu pedagogicznego,
   • opiniuje wnioski o konieczności dyscyplinarnego usunięcia ucznia ze Szkoły,
   • aktywnie współdziała z władzami Szkoły na rzecz jej prawidłowego funkcjonowania,
   • opiniuje strukturę organizacyjną Szkoły,
   • na podstawie przedstawionego przez Dyrekcję preliminarzu kosztów, opiniuje wysokość czesnego oraz opłat dodatkowych w danym roku szkolnym oraz przy każdorazowych zmianach,
   • zapoznaje się z okresowymi sprawozdaniami z działalności Szkoły oraz opiniuje perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.

§ 8

1. Regulamin Rady Rodziców zostaje zatwierdzony na czas trwania jej kadencji przez: Radę Rodziców, a następnie Zarząd Koła,
2. Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia zwykłą większością głosów Rady oraz ponownego zatwierdzenia przez Zarząd Koła.

Przewodniczący Rady Rodziców II SSP STO w Gdańsku

 

25-lecie szkoły

 

INWESTYCJE

Dokumenty do pobrania

Opublikowano w Szkoła

Dokumenty ogólne

 • Statut Szkoły Podstawowej Pobierz »
 • Gazeta na 20 lat szkoły Pobierz »
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania Pobierz »
 • Program profilaktyczno-wychowawczy Pobierz »

Formularze zgłoszeniowe

 • Formularz zgłoszenia do szkoły podstawowej Pobierz »

 

Plan pracy

 • Harmonogram roku szkolnego 2019/2020 Pobierz »
 • Plan pracy wychowawczej klas 0-3  Pobierz »
 • Plan pracy wychowawczej klas 4-8  Pobierz »

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Więcej artykułów…

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •  
 •  
 •  
 •  
 •