Rada Rodziców

Opublikowano w Szkoła

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  • Klasa 0A - Krzysztof Kubicki
  • Klasa 0B - Anna Stronikowska
  • Klasa 1A - Weronika Gwiazda
  • Klasa 1B - Agnieszka Maziewska
  • Klasa 1C - Mielniczek-Drezner Marzena
  • Klasa 2A - Sylwia Betlej, Michał Maternik
  • Klasa 2B - Joanna Siwek
  • Klasa 3A - Monika Jaremczak-Królikowska
  • Klasa 3B - Marek Wlizło
  • Klasa 4A - Anna Stronikowska-Kozdryk
  • Klasa 4B - Linda Jarosław (Przewodniczący)
  • Klasa 5A - Karolina Gronalewska
  • Klasa 5B - Paulina Kobiela
  • Klasa 6A - Grzegorz Rusek
  • Klasa 6B - Tomasz Zawadzki
  • Klasa 7A - Wojciech Makiła
  • Klasa 7B - 
  • Klasa 8A - Tomasz Małyszko
  • Klasa 8B - Przemysław Dominiczak

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1

1. Rada Rodziców działając w zgodzie ze Statutem Szkoły oraz przepisami prawa obowiązującymi w II STO, jest organem opiniodawczo-doradczym dla Dyrekcji, Rady Nauczycieli oraz Zarządu Szkoły.
 

§ 2

1. Liczba członków Rady Rodziców jest zależna od aktualnej ilości klas utworzonych w Szkole w danym roku szkolnym.
2. Każda klasa jest reprezentowana przez jednego delegata wybranego w trakcie pierwszego klasowego zebrania Rodziców w danym roku szkolnym.
3. W przypadku nie dokonania wyboru delegata przez rodziców danej klasy, ilość członków Rady Rodziców pomniejsza się o brakujących delegatów.
4. Ilość członków Rady Rodziców może ulec zwiększeniu w stosunku do sytuacji z § 2pkt 3, jeśli w trakcie roku szkolnego rodzice zdecydują się na wybór brakującego reprezentanta danej klasy.
5. Skład Rady Rodziców może ulec zmianie, jeśli w trakcie trwania kadencji zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 3 pkt 1.
6. Rada Rodziców ma prawo na wniosek własny bądź organów, o których mowa w §1 pkt 1, zapraszać do udziału w pracach Rady osoby z głosem doradczym.
 

§ 3

1. Członek Rady Rodziców traci swój mandat w przypadku:

   • wygaśnięcia mandatu,
   • złożenia rezygnacji,
   • wygaśnięcia członkostwa społeczności szkolnej,
   • odwołania


2. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić w przypadku:

   • podjęcia przez niego działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Szkole oraz STO,
   • podjęcia działań na szkodę Szkoły.

§ 4

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata od daty pierwszego posiedzenia w roku wyborczym.
 

§ 5

1. Na czas trwania kadencji Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady.
2. Członkowie Prezydium mogą zostać odwołani ze sprawowanych funkcji większością 2/3 głosów członków Rady.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

   • reprezentowanie Rady na zewnątrz,
   • organizacja pracy Rady, w tym w szczególności:
    • zwoływanie posiedzeń Rady,
    • zapraszanie gości,
    • podpisywanie dokumentów przygotowanych i zatwierdzonych przez Radę,
    • opiniowanie pomiędzy planowymi posiedzeniami Rady spraw bieżących przedłożonych przez organy, o których mowa w § 1.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się trzy razy w roku: na początku roku szkolnego, pod koniec pierwszego semestru i na przełomie maja i czerwca.
2. Termin posiedzenia Rady może ulec zmianie na uzasadniony wniosek członka Rady lub grona, dla którego Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym.
3. Rada Rodziców podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
4. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.
 

§ 7

1. Rada Rodziców kierując się dobrem Szkoły i społeczności szkolnej:

   • ma prawo wyrażania opinii oraz składania i przedstawiania właściwym adresatom wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły, w tym również w sprawach dydaktyczno-wychowawczych,
   • opiniuje wewnątrzszkolne zasady, cele i kryteria oceniania,
   • opiniuje i zatwierdza projekty innowacji lub eksperymentu pedagogicznego,
   • opiniuje wnioski o konieczności dyscyplinarnego usunięcia ucznia ze Szkoły,
   • aktywnie współdziała z władzami Szkoły na rzecz jej prawidłowego funkcjonowania,
   • opiniuje strukturę organizacyjną Szkoły,
   • na podstawie przedstawionego przez Dyrekcję preliminarzu kosztów, opiniuje wysokość czesnego oraz opłat dodatkowych w danym roku szkolnym oraz przy każdorazowych zmianach,
   • zapoznaje się z okresowymi sprawozdaniami z działalności Szkoły oraz opiniuje perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.

§ 8

1. Regulamin Rady Rodziców zostaje zatwierdzony na czas trwania jej kadencji przez: Radę Rodziców, a następnie Zarząd Koła,
2. Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia zwykłą większością głosów Rady oraz ponownego zatwierdzenia przez Zarząd Koła.

Przewodniczący Rady Rodziców II SSP STO w Gdańsku

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •  
 •  
 •  
 •